Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest až dvacet pět let

(2) Odnětím svobody na třináct až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) na dítěti

b) na těhotné ženě

c) po předchozím plánu bez polehčujících okolností

d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona nebo na úřední osobě nebo svědkovi v souvislosti s výkonem jeho povinnosti

e) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo v souvislosti s pácháním jiného trestného činu nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky

(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,

a) spáchá- li čin uvedený v odstavci 2 písm. c, d nebo e na dítěti mladším patnácti let

b) způsobí li činem v odstavci 1 nebo 2 smrt nenarozeného dítěte

(4) Za trestný čin těžkého ublížení na zdraví je trestně odpovědná osoba starší jedenácti let

Advertisement